Πρόγραμμα: Εξειδίκευση στη Μικροβιολογία Ύδατος – Πιστοποίηση Ικανότητας Εκτέλεσης Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε Νερά και Λύματα

Περίγραμμα Ύλης 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Γενικά Στοιχεία Μικροβιολογίας Ύδατος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Ύδωρ - Λύματα & Δημόσια Υγεία

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Εργαστηριακός Μικροβιολογικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος & Λυμάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ IV. Πρακτική Άσκηση Συμμετεχόντων στον Μικροβιολογικό Έλεγχο Ύδατος

ΕΝΟΤΗΤΑ V. Αξιολόγηση - Πιστοποίηση Γνώσεων Συμμετεχόντων